U BENT WERKGEVER

Collectieve pensioenregeling
Het pensioenvraagstuk heeft de laatste jaren de aandacht van de politiek. Na het verhogen van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar zullen de pensioenregelingen op dit punt ook moeten worden aangepast. Een tweede aandachtspunt is de versobering van de opbouw van het pensioen van de werknemer. Een drastisch neerwaartse bijstelling van de opbouw van het pensioen zal per 1 januari 2015 worden doorgevoerd.

Door al deze wijzigingen dreigt het overzicht op de pensioenen en de opgebouwde waarden verloren te gaan. Het regelmatig toetsen van de pensioenregeling is daarom een must voor uw bedrijf, het personeel en voor u als werkgever. U bent als werkgever immers verantwoordelijk voor de communicatie rondom de pensioenregeling. In de huidige economische slechte omstandigheden spelen de kosten en het beheersbaar houden van kosten een belangrijke rol. Vanuit de wetgeving is hier ook de nodige aandacht voor. In het bijgevoegde document wordt onze werkwijze omschreven inzake pensioenadvisering en wordt een overzicht gegeven van de het pensioenstelsel in Nederland.

De kosten van de advisering worden met u van te voren besproken en er wordt een raming gemaakt van de kosten van het gehele adviestraject.

Een kort overzicht van de werkzaamheden op verschillende gebieden rondom pensioen:
• Pensioencommunicatie
• Controle pensioenuitvoerder (premie/kosten)
• Ondersteuning administratie/reconstructie
• Beheer van de pensioenregeling (jaarlijks onderhoud en begeleiding van nieuwe deelnemers)
• Kostenbeheersing en -vergelijkingen
• Benchmarking
• Second opinion
• Advies nieuwe regeling & verlenging
• Juridische aspecten

Collectieve inkomensverzekering (WIA hiaat verzekering)
De collectieve verzekering voor vaste WIA aanvulling is voor werkgevers die hun werknemers willen verzekeren van extra inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn.

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij minder inkomen.
De collectieve verzekering voor vaste WIA aanvulling is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering , of WGA-uitkering.

Ondanks de WIA-uitkering kan het inkomen van de werknemer toch fors achteruit gaan. De collectieve verzekering voor vaste WIA – aanvulling zorgt ervoor dat uw werknemer altijd een aanvulling op zijn inkomen krijgt. Met deze verzekering is een vast percentage van het loon van de werknemer verzekerd. Hoe hoog de uitkering bij arbeidsongeschikt is, hangt af van hoeveel procent hij arbeidsongeschikt is.